Rječnik pojmova u slatkovodnom ribarstvu

U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu definiran je niz pojmova koji uvelike pomažu pri razumijevanju članaka koji se nalaze na našoj web stranici.

1. akvakultura je gospodarska djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama u smislu reprodukcije i hranidbe u ribnjacima, kavezima, ogradama ili lagunama,

2. dozvola za športski ribolov jest ovlast na temelju koje ribiči mogu obavljati športski ribolov,

3. godišnji plan jest dokument potrebit za provedbu gospodarske osnove tijekom kalendarske godine,

4. gospodarska osnova jest stručna studija o načinu gospodarenja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, a odnosi se na obavljanje športskog i gospodarskog ribolova,

5. gospodarski ribolov jest lov riba radi stjecanja dohotka, uz uporabu ribolovnih alata i opreme,

6. ihtiomasa je ukupna količina ribe na određenom ribolovnom području u određenom trenutku,

7. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne smiju loviti, zadržavati niti stavljati u promet,

8. mamac je sve ono čime se mami i lovi riba,

9. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol,

10. ministar je ministar ministarstva nadležnog za slatkovodno ribarstvo,

11. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za slatkovodno ribarstvo,

12. monitoring je sustavno praćenje stanja ribljeg fonda,

13. nedorasle ribe jesu svi razvojni oblici riba koji još nisu dostigli spolnu zrelost,

14. oprema je sredstvo koje namjenom omogućuje uporabu ribolovnog alata, i/ili pomaže u obavljanju ribolova,

15. ovlaštenik povlastice za akvakulturu jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarsku djelatnost akvakulture,

16. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov jest fizička ili pravna osoba koja je dobila povlasticu za gospodarski ribolov,

17. ovlaštenik ribolovnog prava jest fizička ili pravna osoba koja je na temelju provedenoga javnog natječaja stekla ribolovno pravo na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni,

18. poribljavanje je plansko unašanje riba u ribolovne vode na temelju gospodarske osnove i godišnjeg plana,

19. povlastica je ovlaštenje na temelju kojeg fizičke ili pravne osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost ribolova ili akvakulture,

20. športski ribolov jest lov riba udičarskim alatima uz moguću uporabu opreme za ribolov radi rekreacije ili športa,

21. revizija gospodarske osnove jest usklađenje gospodarske osnove sukladno novonastalim uvjetima na nekom ribolovnom području za koje vrijedi gospodarska osnova,

22. ribar je fizička ili pravna osoba koja obavlja gospodarski ribolov na temelju povlastice za gospodarski ribolov na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni radi stjecanja dohotka,

23. ribič je osoba koja se bavi športskim ribolovom na temelju važeće dozvole za športski ribolov,

24. ribnjak je objekt na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koji se koristi za akvakulturu, a može biti toplovodni ili hladnovodni,

25. ribočuvar je službena osoba ovlaštenika ribolovnog prava koja je stručno osposobljena za obavljanje nadzora na određenom ribolovnom području i/ili ribolovnoj zoni u športskom ribolovu,

26. ribolov je lov riba uz uporabu ribolovnih alata i opreme, a može biti gospodarski ribolov ili športski ribolov,

27. ribolovna zona jest dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo radi ribolova, akvakulture ili zaštite riba,

28. ribolovne vode jesu slatke vode na kojima se obavlja ribolov,

29. Savez je udruga ribiča na nacionalnoj razini,

30. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov,

31. ribolovno pravo je temeljni dokument koji ovlašteniku omogućava gospodarenje određenim ribolovnim područjem ili određenom ribolovnom zonom u skladu s važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom,

32. ribolovno područje jest područje određenog vodotoka sa svim njegovim pritocima i plavnim područjima, odnosno područje stajaćih voda koje predstavlja biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu i ima uvjete za ribolov, akvakulturu i zaštitu riba, stručno sustavno praćenje i primjenu mjera od važnosti za razvitak slatkovodnog ribarstva,

33. ribolovna zona je dio ribolovnog područja,

34. slatke vode (kopnene vode) jesu sve tekuće vode s njihovim plavnim područjima i svi drugi oblici stajaćih voda,

35. stavljanje u promet je prodavanje i/ili zamjenjivanje i/ili obavljanje bilo kojeg oblika trgovine ribom,

36. strane vrste riba (alohtone) jesu one vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi,

37. ulov su ulovljeni i zadržani primjerci riba u športskom ribolovu i gospodarskom ribolovu,

38. zaštita riba je skup aktivnosti koje se poduzimaju radi očuvanja ribljeg fonda u skladu s principima sveobuhvatnog pristupa,

39. posebno stanište je dio ribolovne vode koji uživa posebnu zaštitu zbog svoje uloge u obnavljanju prirodnih populacija riba, a može biti mrjestilište, rastilište, hranilište, zimovalište ili migratorni put.

 

izvor: Zakon o slatkovodnom ribarstvu (čl. 2)