Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu

Uvjerenje o položenom ribičkom ispitu

izvor: http://narodne-novine.nn.hr/

Ribički ispit

Za polaganje ribičkog ispita osmišljen je plan i program od strane Ministarstva poljoprovrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Program se sastoji od pet teoretskih cjelina, a može se polagati pismeno ili usmeno:

  • zakonski propisi u športskom ribolovu
  • gospodarenje ribljim fondom u športskom ribolovu
  • ribe slatkih voda RH
  • zaštita riba i staništa
  • pravila športskog ribolova

Za kompletnu organizaciju obuke i polaganje ispita zadužen je Hrvatski športsko-ribolovni savez. Savez izdaje Priručnik za športski ribolov za pripremu ispita te isto tako organizira ispit koji se polaže pred Povjerenstvom za ribičke ispite. Povjerenstvo je imenovano od strane ministra te se sastoji od najmanje tri člana. Za razliku od klasičnih školskih ispita, ribički ispit ima samo dvije ocjene - "položio" ili "nije položio". Kako bi kandidat mogao pristupiti ispitu, potrebno je to prijaviti nadležnom županijskom savezu športsko-ribolovnih udruga ili Savezu ako na tom području ne djeluje Povjerenstvo

Cijena ribičkog ispita iznosi 150,00 kn po kandidatu, a uplata se vrši na račun nadležnog županijskog saveza ili na račun Savez koji je nakon zaprimljene uplate dužan izdati potvrdu.

Ukoliko kandidat zadovolji kriterije i pokaže dovoljno znanja ispitnog gradiva tada prolazi ispit, ukoliko je suprotno, tada ne prolazi ispit. Nakon što ispit bude položen, Savez kandidatu izdaje uvjerenje o položenom ispitu.

Uvjerenje o položenom ispitu bez obveze polaganja ispita, Savez može izdati osobi koja je ili prethodno položila ribički ispit ili koja je položila kolegij ribarstva na VI. i VII. stupnju obrazovanja. Isto tako Savez može izdati uvjerenje osobi koja je položila ribočuvarski ispit.