Rječnik pojmova u morskom ribarstvu

U sklopu Zakona o morskom ribarstvu definirani su neki pojmovi koji uvelike mogu pomoći kod razumijevanja pojedinih članaka.

1. dozvola je vrsta ovlaštenja na temelju kojega fizička osoba može obavljati rekreacijski ili sportski ribolov na moru,
2. flota se odnosi na sva ribarska plovila upisana u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,
3. iskrcajna mjesta jesu dijelovi lučkog područja i iznimno druga mjesta izvan lučkih područja namijenjena iskrcaju ulova ribe i drugih morskih organizama ili njihovih proizvoda iz gospodarskog ribolova na moru,
4. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba i drugih organizama ne smiju loviti,
5. mali obalni ribolov je gospodarski ribolov koji na temelju povlastice za mali obalni ribolov obavlja fizička osoba, a koji se obavlja po posebnim uvjetima propisanim ovim Zakonom,
6. ministar je ministar nadležan za poslove ribarstva,
7. ministarstvo je ministarstvo nadležno za ribarstvo,
8. mjesta prve prodaje jesu odobreni objekti sukladno posebnim propisima o hrani na kojem se obavlja prva prodaja ribe i drugih morskih organizama prvom kupcu na veliko ili malo,
9. odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova je ovlaštenik povlastice ako sam obavlja ribolov, odnosno osoba koja je položila ispit za obavljanje gospodarskog ribolova, a obavlja ribolov temeljem punomoći ovlaštenika povlastice,
10. oprema plovila je oprema koja se ugrađuje na ribarsko plovilo, a koja nema izravnu namjenu ribolovu, već služi za očuvanje kvalitete ulova, sigurnost plovidbe ili poboljšanje uvjeta života i rada na plovilu, kako je to propisano posebnim propisima,
11. ovlaštenik povlastice za ribolov je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je upisana u povlastici za ribolov i koja je ovlaštena za obavljanje ribolova sukladno pravima iz povlastice za ribolov,
12. plovilo za akvakulturu je plovilo koje se koristi isključivo u uzgoju za potrebe hranidbe, prebacivanja, prekrcaja, iskrcaja i sličnih radnji u uzgoju ribe i drugih morskih organizama te je upisano u registar ribarske flote,
13. pomoćno plovilo je plovilo koje služi ribarskom plovilu pri obavljanju ribolova,
14. povlastica za ribolov je isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov i koja se izdaje ovlašteniku za ribarsko plovilo koje je upisano u povlasticu,
15. povlastica za uzgoj je isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost uzgoja,
16. prvi kupac je pravna ili fizička osoba registrirana u registru prvih kupaca koji vodi Ministarstvo,
17. prvi poznati kupac je pravna ili fizička osoba registrirana u registru prvih kupaca s kojim proizvođač ima unaprijed dogovorenu kupnju,
18. ribar je fizička osoba koja sudjeluje u obavljanju gospodarskog ribolova, bez obzira na to je li riječ o zaposleniku ili vlasniku obrta ukoliko isti sudjeluje u ribolovu,
19. ribolov je gospodarski, mali obalni, sportski, rekreacijski, ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost i ribolovni turizam,
20. ribolovac je osoba koja obavlja sportski ili rekreacijski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske,
21. ribolovna podzona je dio ribolovne zone čije su granice određene,
22. ribolovna zona je dio ribolovnoga mora koji predstavlja biološku, hidrološku i gospodarsku cjelinu, a čije su granice određene,
23. stok (riblje naselje) je skupina riba određene vrste s jedinstvenim vremenskim i prostornim migracijskim ciklusom,
24. sportski ribolov je ribolov u svrhu sporta koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje sportskog ribolova,
25. rekreacijski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova,
26. tradicionalni ribolovni alati u gospodarskom ribolovu su alati koji su po načinu korištenja specifični za istočnu obalu Jadranskog mora,
27. umjetni brak je podmorsko stanište planski uspostavljeno umjetnim putem, najčešće potapanjem brodova, kamenih blokova ili drugih sličnih objekata,
28. uzgoj je gospodarska djelatnost kontrolirane reprodukcije i rasta riba i drugih morskih organizama,
29. vlasnik plovila je osoba koja je kao vlasnik upisana u upisnik brodova Republike Hrvatske ili očevidnik brodica Republike Hrvatske.

 

izvor: Zakon o morskom ribarstvu (čl. 2.)