Sprječavanje štete nastale od divljači

Kako bi se spriječile štete od divljači, moraju se podvrgnuti mjere kao što su smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu, osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu, čuvanje usjeva i nasada, izgon divljači s ugroženog zemljišta, ograđivanje zemljišta te uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači i neke ostale uobičajne zaštite za određeno područje i vrstu divljači.

Mjere za sprječavanje štete od divljači dužan je poduzeti lovoovlaštenik donošenjem godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete, nabavljanjem zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana, pravovremenom i besplatnom raspodjelom odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu. Korisnici zemljišta imaju pravo zahtjevati provođenje mjeraza sprječavanje šteta od divljači od nadležnog upravnog tijela, ako smatraju da lovoovlaštenik prava lova ne postupa po odredbama koje su definirane Zakonom o lovstvu. Ukoliko na nekoj površini nije ustanovljeno lovište divljači, vlasnik zemljišta dužan je zaštititi, odnosno pravna ili fizička osoba koja koristi to zemljište.

 

Ukoliko osoba nanese štetu divljači u lovištu ili na neki drugi način, obvezatna je nadoknaditi štetu koja se ostvaruje u postupku pred redovnim sudom prema mjestu nastanka štete ako se u međuvremenu ne postigne sporazum o visini naknade sa štetnikom i ako naknada u dogovorenom roku ne bude isplaćena. Cjenik za štete na divljači te mjerila i kriteriji za naknadu štete na divljači i lovištu donosi Ministarstvo.