izvor: http://www.wizardsofmetal.com/

Kategorizacija lovnih životinja

Zakonom o lovstvu Republike Hrvatske kreirana je kategorizacija lovnih vrsta na području Republike Hrvatske.

 • Krupna divljač
  • jelen obični (Cervus elaphus L.)
  • jelen lopatar (Dama dama L.)
  • jelen aksis (Axis axis L.)
  • srna obična (Capreolus capreolus L.)
  • divokoza (Rupicapra rupicapra L.)
  • muflon (Ovis aries musimon Pall.)
  • svinja divlja (Sus scrofa L.)
  • smeđi medvjed (Ursus arctos L.)
    
 • Sitna divljač
  • Dlakava divljač
   • jazavac (Meles meles L.)
   • mačka divlja (Felis silvestris Schr.)
   • kuna bjelica (Martes foina EHR.)
   • kuna zlatica (Martes martes L.)
   • lasica mala (Mustela nivalis L.)
   • dabar (Castor fiber L.)
   • zec obični (Lepus europaeus Pall.)
   • kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.)
   • puh veliki (Myoxus glis L.)
   • lisica (Vulpes vulpes L.)
   • čagalj (Canis aureus L.)
   • tvor (Mustela putorius L.)
   • mungos (Herpestes ichneumon L.)
     
  • Pernata divljač
   • fazan - gnjetlovi (Phasianus sp. L.)
   • jarebice kamenjarke:
    •  grivna (Alectoris graeca Meissn.)
    •  čukara (Alectoris chucar)
   • trčka skvržulja (Perdix perdix L.)
   • prepelice:
    • pućpura (Coturnix coturnix L.)
    • virdžinijska (Coturnix virginiana L.)
   • šljuke:
    • bena (Scolopax rusticola L.)
    • kokošica (Gallinago gallinago L.)
   • golub divlji:
    • grivnjaš (Columba palumbus L.)
    • pećinar (Columba livia Gmelin.)
   • guske divlje:
    • glogovnjača (Anser fabalis Latham.)
    • lisasta (Anser albifrons Scopoli.)
   • patke divlje:
    • gluhara (Anas platyrhynchos L.)
    • glavata (Aythya ferina L.)
    • krunasta (Aythya fuligula L.)
    • pupčanica (Anas querquedula L.)
    • kržulja (Anas crecca L.)
   • liska crna (Fulica atra L.)
   • vrana siva (Corvus corone cornix L.)
   • vrana gačac (Corvus frugilegus L.)
   • čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.)
   • svraka (Pica pica L.)
   • šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)

 

Mačka divlja (Felis silvestris Schr.) i puh veliki (Myoxus glis L.) u smislu ovoga
Zakona ne smatraju se divljači na području gdje su zaštićeni propisima o zaštiti pojedinih
životinjskih vrsta.

Ako se na području Republike Hrvatske pojavi ili se na njega unese životinjska
vrsta (introdukcija, reintrodukcija), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
(u daljnjem tekstu: ministar), uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove zaštite prirode, odredit će smatra li se ona divljači u smislu ovog
Zakona.

Introdukcija i reintrodukcija životinjskih vrsta iz stavka 3. ovoga članka može se
provesti nakon istraživanja, na temelju studije procjene rizika uvođenja na prirodu i uz
suglasnost središnjeg tijela državne uprave, nadležnog za poslove zaštite prirode, uvažavajući
iskustva drugih zemalja, i na način da se ne šteti prirodnim staništima i divljoj zavičajnoj
fauni i flori.

izvor: Zakon o lovstvu (čl. 3.)