O lovu

Sokolarstvo

Sokolarenje je u pravilu lov treniranom pticom grabljivicom. Te ptice grabljivice su divljač, ali je za njih prepisan lovostaj kroz čitavu godinu.

Način lova divljači

Način lova utvrđuje se na temelju broja lovaca koji sudjeluju u lovu i o vrsti divljači koja se lovi. Tako lov može biti pojedinačni i skupni, a za svaki od njih su utvrđene tehnike lova.

Lovostaj divljači

Rječnik pojmova

Zakonom o lovstvu definirani su pojedini pojmovi koji se koriste u lovstvu.

Kategorizacija lovnih životinja

Zakonom o lovstvu Republike Hrvatske kreirana je kategorizacija lovnih vrsta na području Republike Hrvatske.

Lovnogospodarska osnova

Lovnogospodarska osnova je desetogodišnji planski akt za gospodarenje lovištem.

Lovišta

Lovišta se definiraju prema vrsti divljači koja prirodno obitava ili se uzgaja na zemljištu, prema broju divljači koja se prema mogućnostima staništa može uzgajati na tim površinama i namjeni lovišta.

Program zaštite divljači

Program zaštite divljači donosi pravna ili fizička osoba koja koristi zemljište ili upravlja zemljištem na kojem se ne ustanovljava lovište, uz suglasnost Ministarstva.

Kako do rodovnice za psa

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prijavu legla mora sadržavati sve dolje navedene dokumente, a vlasnik psa je mora u potpunosti ispuniti te ovjeriti kod lovnokinološkog suca i veterinara. Potrebne su rodovnice ženke i mužjaka koji su sudjelovali u parenju, ženka mora biti upisana na pravog vlasnika s adresom u Hrvatskoj te ako je stranog uzgoja, mora imati i nostrificiranu rodovnicu (nostrifikaciju je također moguće obaviti u HLS-u). http://www.hls.hr

Sprječavanje štete nastale od divljači

Kako bi se spriječile štete od divljači, moraju se podvrgnuti mjere kao što su smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu, osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu, čuvanje usjeva i nasada, izgon divljači s ugroženog zemljišta, ograđivanje zemljišta te uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači i neke ostale uobičajne zaštite za određeno područje i vrstu divljači.

Lovni psi u Republici Hrvatskoj

Psi koji se smiju koristiti u lovu moraju biti registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza ili Hrvatskog lovačkog saveza te moraju imati položen ispit prirođenih osobina (IPO). IPO je internacionalni program za športske radne pse, a cilj je utvrditi jesu li pojedini psi prigodni za odgovarajuću uporabnu svrhu te školovanjem prema takvom programu, doprinijeti unapređenju zdravlja i radne sposobnosti psa.

Posjedovanje lovačkog oružja

U Republici Hrvatskoj strogo je regulirano izdavanje dozvola za posjedovanje vatrenog lovačkog oružja nizom pravila i propisa. Odobrenje za nabavu lovačkog oružja može se izdati uz predočenje dokaza o položenom lovačkom ispitu i uz lovačku iskaznicu.

Lovački ispit u Republici Hrvatskoj

Lovački ispit, ispit za lovočuvara i ispit za ocjenjivača trofeja divljači polažu se kod Hrvatskog lovačkog saveza i drugih pravnih osoba koje su ovlaštene od strane Ministarstva nadležnog za poslove lovstva, a koje mogu izvoditi program osposobljavanja za lovce.

Odstrel lovine

Odstrel je dopušten samo lovačkim oružjem i lovačkim nabojima koji odgovaraju snazi i otpornosti pojedine vrste divljači koja se lovi.

Ograničenja i zabrane lova

Lov je kompleksan, ne odnosi se samo na ubijanje životinja, već je velika pažnja posvećena i očuvanju flore i faune nekog područja. Iz tog razloga je definiran niz pravila kojima je uređena aktivnost lova.

Uzgoj lovne divljači

Uzgoj divljači obuhvaća sve mjere i radnje koje su propisane lovnogospodarskom osnovom i programom uzgoja. Lovnogospodarska osnova je desetogodišnji planski akt kojim se utvrđuje gospodarenje lovištem, a koja se temelji na brojnom stanju svih vrsta divljači koje stalno ili sezonski žive u lovištu te na broju divljači koja se može uzgajati bez narušavanja prirodnih odnosa među vrstama.

Zakon o lovstvu (2005)

Hrvatski sabor donio je odluku o proglašenju Zakona o lovstvu 17.11.2005. godine. Tim zakonom se uređuje gospodarenje lovištem i divljači. Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.